دسته‌بندی نشده

فلوسایتومتری Conventional و Full Spectrum

فلوسایتومتری یک تکنیک استفاده شده برای تجزیه و تحلیل و مرتب‌ سازی سلول‌ها یا ذرات بر اساس ویژگی‌های فیزیکی و […]