بررسی فلوسایتومتریک کایمریسم گلبول های قرمز پس از پیوند مغز استخوان

2021-01-19T14:22:25+03:30

در این مقاله هدف، بررسی بروز کایمریسم گلبول های قرمز پس از پیوند مغز استخوان به روش فلوسایتومتری می باشد. کایمریسم: کایمریسم به حضور پایدار سلول های غیرخودی در گیرنده پیوند یا میزبان اطلاق می شود. کایمریسم یکی از پیامدهای قابل انتظار پیوند است و در شرایطی خاص پس از انتقال خون و در دوران [...]