فلوسایتومتری در ایمونولوژی

2021-12-15T15:38:04+03:30

فلوسایتومتری یک ابزار قدرتمند به منظور آنالیز چندین ،پارامتر موجود در سلول است. جعمیت های  سلولی را می توان به وسیله ترکیبی از  آنتی ژن های سطحی و درون سلولی  مشخص نمود. تعدادی از برنامه های کابردی توسط ایمونولوژیست ها مورد استفاده قرار می گیرد، به طور مثال: ایمونوفنوتایپ، اندازگیری cytokine تولید شده در سلول، [...]