(SCSA (Sperm Chromatin Structure Assay تستی جهت بررسی میزان آسیب DNA اسپرم به وسیله فلوسایتومتری

2021-01-19T14:29:39+03:30

تست SCSA یک گام در مسیر درست: یک قدم اساسی برای یافتن راه حل ناباروری شامل یافتن مشکل است. آزمایش SCSA (سنجش ساختار کروماتین اسپرم) مردانی را که احتمال دستیابی به قدرت بارداری را دارند، به طور طبیعی یا با تکنیک های باروری دستیار(ICSI/IVF/IUI/ART) به سرعت و با دقت مشخص می کند. حفظ تمامیت (DNA [...]