سنجش زنده بودن اشکال کوکوئید هلیکوباکتر پیلوری به روش فلوسایتومتری

2021-01-19T14:18:25+03:30

کشف هلیکوباکتر پیلوری به عنوان یک پاتوژن انسانی و ارتباط آن با بیماری های زخم معده و اثنی عشر، لمفوما و سرطان معده، این باکتری را بعنوان یکی از مهم ترین یافته های علم پزشکی قرن معرفی کرده است. علی رغم تمام مطالعات انجام شده بر روی هلیکوباکتر پیلوری هنوز بسیاری از مسائل مانند مقاومت [...]