آپوپتوز

سنجش زنده بودن اشکال کوکوئید هلیکوباکتر پیلوری به روش فلوسایتومتری

2021-01-19T14:18:25+03:30

کشف هلیکوباکتر پیلوری به عنوان یک پاتوژن انسانی و ارتباط آن با بیماری های زخم معده و اثنی عشر، لمفوما و سرطان معده، این باکتری را بعنوان یکی از مهم ترین یافته های علم پزشکی قرن معرفی کرده است. علی رغم تمام مطالعات انجام شده بر روی هلیکوباکتر پیلوری هنوز بسیاری از مسائل مانند مقاومت [...]

سنجش زنده بودن اشکال کوکوئید هلیکوباکتر پیلوری به روش فلوسایتومتری2021-01-19T14:18:25+03:30

آپوپتوز و فلوسایتومتری

2021-01-19T14:25:27+03:30

در سال 1972دانشمندی به نام کر برای اولین بار واژه آپوپتوز را به معنای ریزش برگ برای توصیف مرگ فیزیولوژی سلول معرفی کرد  آپوپتوزیس یک فرایند فیزیولوژیکی حیاتی برای رشد طبیعی و همچنین حفظ هموستازی است. زمانی که سلول تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی و یا حتی درونی همانند اشعه های یونیزان، دارو های سیتوتوکسیک، [...]

آپوپتوز و فلوسایتومتری2021-01-19T14:25:27+03:30

(SCSA (Sperm Chromatin Structure Assay تستی جهت بررسی میزان آسیب DNA اسپرم به وسیله فلوسایتومتری

2021-01-19T14:29:39+03:30

تست SCSA یک گام در مسیر درست: یک قدم اساسی برای یافتن راه حل ناباروری شامل یافتن مشکل است. آزمایش SCSA (سنجش ساختار کروماتین اسپرم) مردانی را که احتمال دستیابی به قدرت بارداری را دارند، به طور طبیعی یا با تکنیک های باروری دستیار(ICSI/IVF/IUI/ART) به سرعت و با دقت مشخص می کند. حفظ تمامیت (DNA [...]

(SCSA (Sperm Chromatin Structure Assay تستی جهت بررسی میزان آسیب DNA اسپرم به وسیله فلوسایتومتری2021-01-19T14:29:39+03:30
Go to Top