توضیحات

میکروسکوپ  Geology R40POL Polarizing Microscope  قابل تهیه در فرمند دانش ابزار