سری جدید دستگاه  Northern Lights  با فراهم نمودن قابلیت وسیع تر

2019-09-19T12:21:50+04:30

سری جدید دستگاه های فلوسایتومتری در مقایسه با انواع قدیمی آن  چشم انداز وسیعی در بحث اکتشاف مباحث جدید در صنعت فلوسایتومتری فراهم نموده است. در راستای قابلیت دستیابی به امکانات بیشتر در زمینه فلوسایتومتری، کمپانی   Cytek Biosciences Inc دستگاه های پیشرفته  فلوسایتومتری Northern Lights را با 3 لیزر و بیش از 24 رنگ [...]