سری جدید دستگاه  Northern Lights  با فراهم نمودن قابلیت وسیع تر

2022-02-23T13:36:44+03:30

Northern Lights سری جدید دستگاه های فلوسایتومتری در مقایسه با انواع قدیمی آن  چشم انداز وسیعی در بحث اکتشاف مباحث جدید در صنعت فلوسایتومتری فراهم نموده است. در راستای قابلیت دستیابی به امکانات بیشتر در زمینه فلوسایتومتری، کمپانی   Cytek Biosciences Inc دستگاه های پیشرفته  فلوسایتومتری Northern Lights را با 3 لیزر و بیش از [...]