فلوسایتومتری یک ابزار قدرتمند به منظور آنالیز چندین ،پارامتر موجود در سلول است. جعمیت های  سلولی را می توان به وسیله ترکیبی از  آنتی ژن های سطحی و درون سلولی  مشخص نمود. تعدادی از برنامه های کابردی توسط ایمونولوژیست ها مورد استفاده قرار می گیرد، به طور مثال: ایمونوفنوتایپ، اندازگیری cytokine تولید شده در سلول، تولید سلول، ارزیابی سلول های زنده و آنالیز چرخه سلولی، پیش آمد های نادر، سلول های بنیادی و فلوروسنت پروتئین. طبقه بندی سلول ها در فلوسایتومتری به منظور جداسازی سلول به جمعیت های مورد نظر مورد استفاده قرار میگیرد.

فلوسایتومتری

تکنولوژی فلوسایتومتری بر اساس اندازگیری فلوروسانس مرتبط به سلول هاست که به طور معمول برای تشخیص های ایمونولوژی، آنتی بادی های مونوکلونال جفت شده با فلوکروم های( به طور مثال CD3 FITC ) و  یا رقیق کننده های رنگ فلوروسنت مانند CFSE در طول تکثیر سلول مورد استفاده قرار می گیرد.

اساس تکنولوژی فلوسایتومتری

اساسا در فلوسایتومتری، سلول از روبروی یک لیزر عبور داده می شود، همزمان فلوروسنس و نور پخش شده از سلول تشخیص داده می شود و در نهایت اطلاعات حاصل شده به منظور آنالیز های بعدی مورد استفاده قرار می گیرد. لیزر ها بر اساس طول موج منتشر شده و رنگ نامگذاری میگردند.

488 نانومتر ( Blue laser)

633 نانومتر ( Red  HeNe laser)

405 نانومتر ( Violet laser)

532 نانومتر (Green laser)

360 نانومتر (UV laser )

فلوروکروم هایی که به صورت ترجیحی به وسیله یک لیزر برانگیخته می شوند، اکنون مانند رنگ tandem  بصورت دو رنگ و یا با فلوروکروم دیگر در بازار رایج می باشد.

برخی از فلوروکروم ها مرسوم مانند: FITC، PE، PerCp، APC و  Pacific Blue و فلوروکروم های tandem که شامل PerCP-Cy5.5 و APC-Cy7 به صورت رایج استفاده می شوند.

 

فلوسایتومتری برای ایمونولوژیست

طیف گسترده ای از برنامه های کابردی در فلوسایتومتری برای ایمونولوژی وجود دارد، که شامل پیگیری گسترش آنتی ژن- سلول های T اختصاصی میباشد. که از تعداد، زیادی از سلول ها به منظور تشخیص درصدی سلول های ویژه مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات  بسیار زیاد جمع آوری شده تا اکنون از رنگ امیزی مارکرهای آنتی ژن چندگانه حاصل شده است. برای مثال زمان بررسی سلول های T تنظیمی ، ممکن است رنگ آمیزی با تعدادی از پنل مارکرهایی شامل CD39-FITC, Foxp3-PE, CD4-PerCp,CD3-PeCY7, CD25-APC مفید باشد.

نکته  بسیار مهم این است که کنترل و COMPENSATE صحیحی در همپوشانی های حاصل شده از فلوروکروم ساطع شده، داشته باشیم. این کنترل ها بر سلول های رنگ نشده، تک رنگ ها و FMO جایی که همه آنتی بادی ها در پنل به سلول ها اضافه شده باشد، انجام میگیرد.

 

 

CFSE  در مطالعه تقسیم سلولی. CD4 + T Cell  ها به وسیله CFSE نشان گذاری شده اند و در محیط vitro با CD3/anti-CD28 تحریک شده است.سلول ها در مدت 7 روز به وسیله فلوسایتومتری آنالیز شده است و هر پیک یک جمعیت سلولی را ارائه می دهد تحت تاثیر تعداد مشابه تقسیم سلولی.

 

تولید Cytokine داخل سلولی

نمودار نقطه خون سلول های محیطی در CD3+ T cells نشانه گذاری شده.

IL-17 تولیدی به جمعیت CD4 محدود می شود.